Sakrament chrztu świętego

Planując chrzest święty, należy zadbać o następujące dokumenty:

1. Z Urzędu Stanu Cywilnego skrócony akt urodzenia dla dzieci do pierwszego roku życia. Zupełny akt urodzenia dla starszych dzieci, jednak nie starszy niż rok czasu od daty wystawienia  (oryginał do wglądu).

2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania.

3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez Prawo kanoniczne.

4. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii: pozwolenie od księdza proboszcza na chrzest poza parafią.

5. Zaświadczenie o katechizacji przedchrzcicelnej.

Katechezy przedchrzcielne do ustania pandemii odbywają się indywidualnie po wcześniejszym umówieniu.

Sakrament małżeństwa

Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego w parafii w Wilkowie, należy dopełnić wszelkich formalności wymaganych przez Prawo kanoniczne dla zawarcia ślubu kościelnego.
Jeżeli narzeczeni są spoza terenu naszej parafii, niezbędna jest:
tzw. licencja – w tym wypadku protokół przedślubny spisywany jest w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Tam też załatwiane są wszelkie formalności przedślubne. W naszej kancelarii wystarczy tylko wcześniej ustalić termin ślubu, a następnie dostarczyć wystawioną licencję wystawioną na: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Wilkowie,

bądź

pisemna zgoda Księdza Proboszcza parafii, na terenie której zamieszkuje narzeczona lub narzeczony, na załatwienie formalności ślubnych poza parafią narzeczonej lub narzeczonego, z wyraźnym wskazaniem parafii w Wilkowie. W tym wypadku protokół spisany zostanie w naszej parafii. Tutaj też trzeba będzie przedstawić wszystkie niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego dokumenty.

 • Zgłaszając się w kancelarii parafialnej narzeczeni:
  jeśli są spoza terenu naszej parafii przedstawiają tzw. licencję bądź pisemną zgodę Księdza Proboszcza na załatwienie formalności ślubnych poza ich parafią,
 • ustalają datę oraz godzinę ślubu,
  ustalają datę sporządzenia protokołu przedślubnego – tzw. badania przedślubnego.

Celem kanoniczno-duszpasterskiej rozmowy z narzeczonymi, czyli tzw. badania przedślubnego, jest stwierdzenie następujących faktów:

 • tożsamości osób,
 • stanu wolnego,
 • pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa,
 • pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny sposób zakłócić ich wspólne życie,
  świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła,
  gotowości wypełnienia pozostałych wymogów kościelnego prawa małżeńskiego).

Sporządzenie protokołu przedślubnego związane jest z koniecznością złożenia wszystkich stosownych dokumentów:

 • dowody osobiste narzeczonych;
 • zupełne odpisy aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • metryki chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania, chyba że miało ono miejsce w naszej parafii,
 • świadectwo chrztu niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego traci ważność sześć miesięcy od chwili jego wystawienia. Metryka nie jest potrzebna, gdy chrzest miał miejsce w naszej parafii);
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (są one niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy. Należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wydania, należy więc, występując o nie, brać pod uwagę ustaloną w kościele datę ślubu) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
 • zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  świadectwa zgonu współmałżonka w przypadku wdowy lub wdowca;
 • dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego);
  dyplom ukończenia
 • katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii.

W chwili sporządzenia protokołu narzeczeni otrzymują:

 • skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej, w której podczas spotkań uzyskują informacje m.in. na temat planowania rodziny i kierowania płodnością w duchu wiary katolickiej,
 • kartki do spowiedzi (pierwszą należy odbyć krótko po sporządzeniu protokołu, drugą – tuż przed ślubem), która powinna zostać poświadczona przez spowiednika i dostarczona do parafii w dniu ślubu,
 • formularze dotyczące wygłoszenia zapowiedzi (zapowiedzi są głoszone przez 2 niedziele zarówno w parafii narzeczonej, jak i narzeczonego. Mają na celu podanie do wiadomości publicznej zamiaru zawarcia małżeństwa i tą drogą uzyskania przez narzeczonych informacji o dotychczas nieznanych przeszkodach, o ile takie oczywiście istnieją).

Podczas tego spotkania omówione zostają również kwestie dotyczące samej ceremonii ślubnej.

Po odbyciu zalecanych spotkań należy dostarczyć do kancelarii świadectwo potwierdzające spotkania w ramach poradni rodzinnej oraz zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi. Zaświadczenie o spowiedzi można zabrać ze sobą do kościoła w dniu ślubu.

Przed ceremonią ślubną narzeczeni i świadkowie składają w kościele podpisy na zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa. Prosimy o przybycie do świątyni na 20 min. przed rozpoczęciem Mszy św.

Po zawarciu sakramentu małżeństwa o akcie tym zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam sporządzany jest akt ślubu. Nosi on datę celebracji ślubu w kościele i jest gotowy do odebrania po około dwóch tygodniach.

Pogrzeb katolicki – potrzebne dokumenty

 • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • karta zgonu – od lekarza,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.